Notice of the Swedish AI Society’s annual meeting 2016 / Kallelse till Svenska AI-sällskapets årsmöte

FlygfotoMALMO

Kallelse till Svenska AI-sällskapets årsmöte

Alla medlemmar i SAIS är härmed kallade till årsmöte den 2 juni kl
17:00-c:a 18 i samband med den SAIS workshop i Malmö
(http://www.sais.se/sais2016).

Vi hoppas att som många som möjligt kan delta och ser fram emot ett
välbesökt årsmöte.

Preliminär dagordning:
1.  Mötets öppnande
2.  Val av mötesordförande
3.  Val av mötessekreterare
4.  Val av justeringsperson
5.  Dagordningens fastställande
6.  Exjobbspris 2016
7.  SAIS webbsida
8.  SAIS information
9.  ECCAI information
10. Ekonomisk redovisning för 2016
11. Revisionsberättelse
12. Ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2016
13. Val av styrelse för verksamhetsåret 2017
14. Val av revisor för verksamhetsåret 2017
15. Val av valberedning för verksamhetsåret 2017
16. Fastställande av medlemsavgift 2017
17. Budget för verksamhetsåret 2017
18. SAIS Workshop 2017
19. Övriga frågor
20. Mötes avslutande

Välkomna!
Fredrik Heintz
Ordförande SAIS

Translation:

Notice of the Swedish AI Society’s annual meeting

All members of SAIS are hereby called to the Annual Meeting on June 2 at 17: 00 – about 18 in connection with the SAIS workshop in Malmö
( Http://www.sais.se/sais2016 ) .

We hope that as many people as possible can participate and look forward to a well-attended annual meeting.

Provisional agenda :

1. Opening of the meeting
2. Election of Chairman
3. Election of Meeting Secretary
4. Election of Attestant
5. Fixing Agenda
6. Thesis Award 2016
7. SAIS web
8. SAIS information
9. ECCAI information
10. Financial Report for 2016
11. Audit Report
12. Discharge of the Board the financial year 2016
13.Election of Board of Directors for fiscal year 2017
14. Election of the auditor for fiscal year 2017
15. Election of Nomination Committee for fiscal year 2017
16. Determination of the membership in 2017
17. Budget for the financial year 2017
18. SAIS Workshop 2017
19. Other matters
20. Meeting Closure

Welcome!

 

This entry was posted in Artificial Intelligence, sais, SAIS Annual Meeting, Sweden and tagged , , , , . Bookmark the permalink.